UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Biochémia

Stupeň štúdia: 3. doktorandský

Odbor: Biochémia

Absolventi doktorandského študijného odboru Biochémia sú schopní samostatne a tvorivo vedecky pracovať. Ovládajú vedecké metódy výskumu biochémie, molekulovej biológie, biofyzikálnej chémie, biotechnológií a klinickej biochémie so zameraním na progresívne metódy výskumu v biochémii. Absolventi sú schopní nájsť  perspektívne smery rozvoja vedného odboru, formulovať vedecký problém, zostaviť výskumný projekt, vybrať vhodné experimentálne techniky na riešenie daného vedeckého problému a viesť výskumný kolektív. Absolventi doktorandského štúdia sa uplatnia vo výskumných inštitúciách ako aj vo vzdelávacích zariadeniach  doma  a v zahraničí. Absolvent je tiež schopný asistovať pri vyučovaní špecializovaných chemických predmetov na vysokých školách a samostatne vykonávať výskum. Získané teoretické a praktické vedomosti mu umožňujú riadiť tímy technických pracovníkov, absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia chémie a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.

Posledná aktualizácia: 27.01.2016