UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Biofyzika - podmienky prijatia

Na prijímacích pohovoroch budú vyžadované znalosti, v závislosti na zvolenej téme dizertačnej práce,  v rozsahu štátnych záverečných skúšok v študijných odboroch biofyziky, biochémie alebo molekulovej biológie. V prípade absolventa medicíny budú požadované všeobecné znalosti a orientácia v biochémii a molekulovej biológii.

Posledná aktualizácia: 13.12.2011