Prejsť na obsah

Študijný program: Biofyzika

1minút, 31sekúnd

Stupeň štúdia: 3. doktorandský

Odbor: Biofyzika

Absolvent tretieho stupňa študijného programu Biofyzika:

  • Ovláda vedecké metódy biofyziky, ktoré je schopný  tvorivým spôsobom aplikovať  na riešenie širokého spektra problémov v oblasti  vied o živej prírode (fyziológia, molekulová biológia, biochémia, farmakológia a teoretická medicína, teoretická biológia a medicína, imunológia, bioinformatika).
  • Ovláda metódy a praktickú aplikáciu najnovších interdisciplinárnych vied v oblasti biológie, nanotechnológií a bioinformatických technológií.
  • Absolvent odboru  vedecky báda a prináša pôvodné (originálne, vlastné, tvorivé) riešenia nastolených problémov a má aktívne osvojenú metodiku vedeckej práce, vedeckej formulácie  problému, publikovanie výsledkov vedeckého výskumu a ich prezentáciu na odborných podujatiach.
  • Ovláda zásady práce v interdisciplinárnych kolektívoch, zásady tvorby vedeckých projektov a princípy medzinárodnej vedeckej spolupráce, umožňujúce zapojenie do vedeckých programov v rámci Európskeho výskumného priestoru ako aj podmieňujúce ďalší rozvoj študijného odboru a spoluprácu s praxou.
  • V priebehu štúdia si taktiež osvojí spoločenské, etické, environmentálne a právne aspekty vedeckej práce.

Okrem zmienených vedomostí a schopností, získa absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru biofyzika tieto špecializované vedomosti, schopnosti a zručnosti:

  • dokáže prinášať samostatné tvorivé riešenia zložitých problémov v oblasti:
  • molekulovej a bunkovej biofyziky,
  • molekulovej spektroskopie a molekulovej fyziky,
  • počítačového modelovania biologických ale aj iných komplexných systémov,
  • kvantovej chémie a chemickej fyziky,

vo vybraných oblastiach fotofyziky, fotochémie, fotobiológie, biochémie, molekulovej biológie, farmakológie, nanotechnológií a bioinformatiky.


Študuj na UPJŠ