Prejsť na obsah

Študijný program: Biofyzika

0minút, 56sekúnd

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Fyzika

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Biofyzika:

  • má osvojené základy metodiky vedeckej práce a vedeckej formulácie problému,
  • ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti fyziky, ktoré je schopný aplikovať na riešenie problémov v oblasti vied o živej prírode,
  • má koherentné znalosti viacerých vedných odborov umožňujúce efektívnu prácu v interdisciplinárnych kolektívoch,
  • vie použiť metódy kvantovej mechaniky, termodynamiky, teórie elektromagnetického poľa v konkrétnych aplikáciách molekulovej a bunkovej biofyziky,
  • pozná široké spektrum experimentálnych metód poskytujúce komplexný a komplementárny pohľad na biologické systémy na molekulovej a bunkovej úrovni.

Dokáže samostatne formulovať a vypracovať riešenia problémov metódami molekulovej spektroskopie, bio-kalorimetrie, optickej mikroskopie, kvantovej mechaniky a chemickej fyziky, aplikovať metódy počítačového modelovania a interpretácie zložitých systémov, komunikovať s odborníkmi v príbuzných vedných odboroch  (fyzika, biochémia, bunková a molekulová biológia, genetika, imunológia, bioinformatika).


Študuj na UPJŠ