UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Biológia

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Biológia

Absolvent má znalosti z biologických vedných odborov cytológia, morfológia živočíchov a človeka, mikrobiológia, molekulárna biológia, genetika, botanika, zoológia, fyziológia rastlín a živočíchov, biotechnológie,  biológia človeka, ekológia, parazitológia  a biofarmakológia. Pod vedením skúseného odborníka dokáže samostatne riešiť niektoré problémy biologického výskumu a praktické úlohy aplikovanej biológie. Absolvent má zručnosti v základných metódach výskumu živých systémov na úrovniach molekula, bunka, organizmus. Absolvent má poznatky z viacerých chemických odborov a vie využívať chemické metódy pri riešení praktických úloh. Má poznatky z hraničných disciplín fyziky a matematiky (resp. bioštatistiky) súvisiacich s biologickými odbormi. V študijnom pláne sa kladie dôraz aj na moderné poznatky v jednotlivých disciplínach. 

 

Posledná aktualizácia: 15.05.2018