UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Genetika a molekulárna cytológia

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Biológia

Absolvent odboru Biológia magisterského študijného programu Genetika a molekulárna cytológia má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém). Počas štúdia je vedený k samostatnej tvorivej práci a syntetickému mysleniu, ktoré mu pomáhajú tvorivo a samostatne riešiť problémy biologického výskumu i  praktické úlohy aplikovanej biológie. Absolventi sú schopní asistovať pri vyučovaní biologických predmetov na vysokých školách. Absolventi majú znalosti z biologických vedných odborov (genetika, molekulárna biológia, fyziológia rastlín a  živočíchov, cytológia, imunológia, mikrobiológia, biotechnológie, botanika, zoológia, biológia človeka, ekológia a pod.), majú poznatky z viacerých chemických odborov a hraničných vedných disciplín a dokážu využívať biologické a chemické metódy pri riešení praktických úloh.
Absolventi môžu hľadať uplatnenie v  širokom spektre pracovísk s biologickým zameraním vo výskumných kolektívoch  i  v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.).
Značná časť absolventov pokračuje v štúdiu na 3. stupni štúdia v niektorom z biologických študijných odborov na domácich a zahraničných pracoviskách.

Posledná aktualizácia: 15.05.2018