UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Zoológia a fyziológia živočíchov

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Biológia

Absolventi magisterského štúdia v programe Zoológia a fyziológia živočíchov majú dobré teoretické i praktické vedomosti a zručnosti v širokom rozsahu disciplín biológie živočíchov. Ovládajú princípy i praktické použitie mnohých moderných molekulárne-biologických, biochemických, elektrofyziologických, mikroskopických a behaviorálnych metód, ktoré sú nevyhnutné pre výskumnú prácu. Majú skúsenosti aj s terénnym výskumom, odberom a uchovávaním biologických vzoriek. Pri vypracovávaní diplomových prác sú vedení ku tvorivému uplatneniu nadobudnutých vedomostí a zručností pri získavaní relevantných vedeckých výsledkov, spolu so spôsobmi ich správneho hodnotenia a interpretácie. Časť úspešných absolventov pokračuje na doktorandskom stupni štúdia v odbore Fyziológia živočíchov, resp. v iných príbuzných odboroch. Absolventi študijného programu sa v praxi uplatňujú ako pracovníci predklinických oddelení zdravotníckych zariadení, ako výskumní pracovníci na ústavoch SAV, v organizáciách štátnej a rezortnej ochrany prírody, prírodovedných oddelení múzeí, vo farmaceutických firmách, ako aj ako vedecko-pedagogický zamestnanci vysokých škôl. Viacerí z nich sú úspešnými absolventmi doktorandského štúdia na renomovaných zahraničných univerzitách.vytlači»

Posledná aktualizácia: 15.05.2018