UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Biológia - medziodborové štúdium

Bakalárske študijné programy (podmienky prijatia)

Medziodborové štúdium: umožňuje špecializáciu a možnosť pokračovať na magisterskom stupni
- v štúdiu učiteľstva alebo
- v niektorom študijnom programe v rámci jedného z absolvovaných akademických predmetov

Magisterské študijné programy (podmienky prijatia)

Učiteľstvo akademických predmetov

Posledná aktualizácia: 23.03.2022