UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Chémia

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Chémia

Absolvent študijného odboru chémia má teoretické aj praktické znalosti zo  základných vedných odborov anorganická chémia, analytická chémia, biochémia, fyzikálna chémia a organická chémia a z  hraničných vedných disciplín environmentálna chémia a ekológia, farmaceutická chémia, chémia tuhej fázy. Dokáže riešiť problémy chemického výskumu i praktické úlohy aplikovanej chémie. Má poznatky a zručnosti v základných metódach výskumu, vývoja a analýze chemických látok, liečiv a materiálov. Získa základy IKT.

V priebehu svojho štúdia absolvent študijného odboru chémia

  • získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie v chémii,
  • vie ich použiť pri riešení úloh základného a aplikovaného výskumu,
  • má teoretické znalosti využitia laboratórnych postupov a laboratórnych analytických prístrojov na syntézu a analýzu chemických látok, liečiv a materiálov.

V priebehu svojho štúdia absolvent študijného odboru chémia získa schopnosť

  • používať pracovné metódy chemických vedných disciplín,
  • pracovať s prístrojmi, chemickými látkami a biomolekulami používanými v chemickom, potravinárskom a farmaceutickom priemysle ako aj v aplikovanom a základnom výskume,
  • analyzovať údaje získané v experimentálnom výskume a v teréne,
  • získavať informácie o chemických látkach a pracovných postupoch z chemickej literatúry a počítačových databáz.

 

Posledná aktualizácia: 15.05.2018