Prejsť na obsah

Študijný program: Analytická chémia

1minút, 59sekúnd

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Chémia

Absolvent študijného programu Analytická chémia je schopný samostatne, alebo v tíme riešiť úlohy v oblasti analytickej chémie, ale aj iných oblastí chémie. Svoje znalosti dokáže s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti využiť vo výskumných a vývojových laboratóriách akademického a rezortného charakteru, v chemickom, potravinárskom, farmaceutickom priemysle, v medicíne, v poľnohospodárstve a pri ochrane životného prostredia. Je schopný zapájať sa do interdisciplinárnej spolupráce a aplikovať poznatky z  analytickej chémie do iných oblastí ľudských aktivít. Absolvent je schopný reálne posudzovať reaktivitu chemických zlúčenín a mechanizmy jednotlivých typov reakcií a využívať pri tom okrem iného hlboké znalosti fyzikálnochemických zákonitostí, riešiť štruktúry látok s využitím moderných spektrálnych metód, využívať v laboratórnej práci modernú laboratórnu techniku, postupy, analytické a separačné metódy. Absolvent magisterského štúdia v odbore analytická chémia rozumie do hĺbky študovaným teóriám, metódam a postupom chémie. Má vedomosti z modernej chémie, orientuje sa vo vzťahoch medzi štruktúrou a vlastnosťami, najmä biologickou účinnosťou chemických zlúčenín. Je schopný samostatne riešiť teoretické problémy v kontexte filozofických a spoločenských aspektov chémie. Vníma chémiu a jej rozvoj s ohľadom na podstatu procesu trvalo udržateľného rozvoja. Absolvent študijného programu analytická chémia ovláda bežné metodiky laboratórnej techniky, moderné chromatografické a separačné metódy, spektrálne metódy, elektroanalytické metódy pre analýzu. Dokáže samostatne využívať existujúce experimentálne postupy a navrhovať nové experimenty. Využíva cudzojazyčnú literatúru (najmä v angličtine). Ovláda základy počítačovej chémie a molekulového modelovania a aplikácie komerčných softvérov, ako aj základy informačných a komunikačných technológií ako je práca s internetom, informačnými systémami a databázami. Absolvent študijného programu analytická chémia je pripravený riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny.


Študuj na UPJŠ