UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Anorganická chémia

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Chémia

Absolvent študijného programu Anorganická chémia je schopný samostatne alebo v tíme riešiť bežné problémy anorganickej, koordinačnej a bioanorganickej chémie a tvorivo ich aplikovať do technickej praxe a vo výskume. Je schopný aplikovať poznatky z anorganickej, koordinačnej a bioanorganickej chémie, ale primerane aj ďalších oblastí chémie, do iných oblastí ľudských aktivít, vytvárať modely procesov na základe požiadaviek praxe a kvalifikovane obsluhovať rôzne meracie a technologické zariadenia.

Absolvent získa vedomosti z modernej anorganickej chémie, schopnosť samostatne riešiť náročné úlohy a vnímať anorganickú chémiu v spoločenskom kontexte. Zvláda bežné metodiky laboratórnej techniky, je schopný samostatne využívať zložité zariadenia  a navrhovať nové experimentálne postupy. Ovláda prácu s informačnými a komunikačnými technológiami a je jazykovo pripravený pre prácu s anglickou odbornou literatúrou.

Štúdium anorganickej chémie vytvára predpoklady pre pokračovanie štúdia na treťom stupni vzdelávania, resp. absolvent sa môže uplatniť ako výskumný pracovník na VŠ, vo výskumných ústavoch, resp. uplatňuje sa aj súkromnom sektore.

Posledná aktualizácia: 15.05.2018