UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Biochémia

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Chémia

Absolventi magisterského štúdia v odbore Biochémia sú schopní samostatne a tvorivo využívať špecializovaný pojmový aparát a metódy širokého okruhu interdisciplinárnych vedeckých disciplín, súvisiacich s daným odborom a požiadavkami praxe. Sú tiež schopní asistovať pri vyučovaní chemických predmetov na vysokých školách a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Získané teoretické a praktické vedomosti im umožňujú riadiť tímy technických pracovníkov a absolventov bakalárskeho štúdia chémie a prípadne niesť zodpovednosť za komplexné riešenia. Nadnárodný a interdisciplinárny charakter chémie dáva absolventom tohto študijného odboru veľké možnosti  uplatnenia v rôznych špecializáciách v  celosvetovom meradle. Najlepší z absolventov druhého stupňa majú možnosť pokračovať v 3. stupni  štúdia  (doktorandské štúdium na získanie vedeckej hodnosti PhD.) v odbore biochémia a v blízkych študijných odboroch. Absolvent študijného programu Biochémia (2. stupeň) má  dobrú znalosť využívania rozličných molekulárno-biologických, medicínskych a biofyzikálnych metód a postupov, vie efektívne rozhodnúť o použití týchto metód, techník a prostriedkov a aplikovať celú paletu konceptov, princípov a praktík odboru biochémie pre  analýzu biomolekúl,  syntetických liečiv a materiálov a ich účinok na živé systémy, má široké teoretické a praktické vedomosti v oblasti chemickej  a biologickej informatiky, ovláda prácu s  počítačom a biochemickými databázami.

Absolvent študijného programu Biochémia (2. stupeň) získa schopnosť vysokoefektívne využívať rôzne metodiky a teórie chémie a biológie, tvorivo aplikuje získané teoretické poznatky pri práci so zložitými laboratórnymi prístrojmi aplikovanými pri riešení problémov základného výskumu, ako aj v chemickom a biotechnologickom priemysle na analýzu a syntézu chemických zlúčenín, liečiv, biomolekúl a materiálov. Dokáže ich ďalej rozvíjať a prispôsobovať aktuálnym potrebám praxe, rýchlo získavať informácie zo špecializovaných informačných zdrojov, rôznych databáz a využiť ich pri riešení aktuálnych problémov.

Absolvent študijného programu Biochémia dokáže pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci výskumného a vývojového tímu, udržiavať kontakt s posledným vývojom v danej vedeckej oblasti, komunikovať s verejnosťou na požadovanej odbornej úrovni, prezentovať riešenú problematiku, riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny.

 

Posledná aktualizácia: 15.05.2018