UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Organická chémia

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Chémia

Absolvent magisterského študijného programu Organická chémia rozumie do hĺbky študovaným teóriám, princípom, metódam a logickým postupom chémie. Je chemikom špecialistom v oblasti organickej chémie  a modernej stereoselektívnej syntézy. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia organická chémia dokážu uskutočňovať pomerne náročné viacstupňové organické syntézy, separovať a čistiť produkty, identifikovať ich štruktúru pomocou spektrálnych metód, samostatne realizovať výskum v organickej chémii.

Absolvent vie individuálne a tvorivo využívať špecializovaný pojmový aparát a metódy týchto vedeckých disciplín, ktoré sú dôsledkom interdisciplinárneho charakteru chémie a požiadaviek odbornej praxe. Ovládajú prácu s personálnym počítačom, základy chemickej informatiky, prácu s organickými databázami, základy molekulového modelovania.

Je tiež schopný asistovať pri vyučovaní špecializovaných chemických predmetov na vysokých školách a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Získané teoretické a praktické vedomosti a zručnosti mu umožňujú riadiť technických pracovníkov a absolventov bakalárskeho štúdia chémie a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia špecializovaných výskumných úloh. Absolvent sa môže uplatniť v celej škále organicko-chemických aplikácií s prepojením na medicínsku, farmaceutickú chémiu a biochémiu, materiálovú a environmentálnu chémiu, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky vedeckého výskumu.

 

Posledná aktualizácia: 15.05.2018