UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Molekulárna cytológia - podmienky prijatia

Od uchádzača sa vyžaduje znalosť cytológie, molekulovej biológie, genetiky a ich subdisciplín v rozsahu druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Nutnou podmienkou je schopnosť pracovať s odborným textom v jazyku anglickom.
Chemické zloženie buniek
Energia, katalýza a biosyntéza (Katalýza a využitie energie bunkami. Aktivované nosičové molekuly a biosyntéza)
Ako bunky získavajú energiu z potravy (Odbúravanie cukrov a tukov. Ukladanie a zužitkovanie potravy.)
Proteíny: štruktúra a funkcia
DNA (Štruktúra a funkcia DNA. Replikácia DNA. Oprava DNA.)
Od DNA k proteínom (Od DNA k RNA. Od RNA k proteínom. RNA a pôvod života.)
Chromozómy a regulácia génov (Štruktúra eukaryontických chromozómov. Regulácia génov.)
Genetická rozmanitosť (Genetická rozmanitosť u baktérií. Zdroje genetických zmien v eukaryontických genómoch. Pohlavné rozmnožovanie a reorganizácia génov.)
DNA – technológie (Ako sa DNA molekuly analyzujú. Hybridizácia nukleových kyselín. Klonovanie DNA. Génové inžinierstvo.)
Štruktúra membrán (Lipidová dvojvrstva. Membránové proteíny.)
Prenos látok cez membrány (Prenášačové proteíny a ich funkcia. Iónové kanály a membránový potenciál. Iónové kanály a signalizácia v nervových bunkách.)
Získavanie energie v mitochondriách a chloroplastoch
Vnútrobunkové oddiely a transport
Komunikácie medzi bunkami
Cytoskelet
Bunkové delenie
Kontrola bunkového delenia a bunková smrť
Tkanivá

Posledná aktualizácia: 12.12.2011