UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Diskrétna matematika - podmienky prijatia

Od uchádzača sa vyžaduje znalosť nižšie uvedených predmetov v rozsahu prvých dvoch stupňov vysokoškolského štúdia. Dôraz je pritom kladený na predmety blízke k téme, o ktorú má uchádzač záujem. Nutnou podmienkou je schopnosť pracovať s odborným matematickým textom v jazyku anglickom.

Kombinatorika a teória grafov: Klasická kombinatorika. Základné kombinatorické princípy. Rekurzívne metódy. Enumerácia kombinatorických objektov. Klasická teória grafov – farebnosť, nezávislosť, hamiltonovskosť grafov. Turánova veta, Ramseyova veta. Grafové algoritmy. Orientované grafy. Úvod do topologickej teórie grafov.

Diskrétna optimalizácia a algebraické štruktúry: Lineárne a celočíselné programovanie. Teória ohodnotených grafov a sietí. Teória hier. Teória systémov. Operačná analýza. Lineárna algebra. Usporiadané algebraické štruktúry. Teória konečných grúp. Konečné polia. Boolove algebry.

Študijný program Teória vyučovania matematiky

Didaktika matematiky: Predmet didaktiky matematiky, vývoj matematiky a vyučovania matematiky. Ciele a úlohy vyučovania matematiky. Ciele a úlohy vyučovania matematiky.
Plánovanie vo vyučovaní matematiky. Logicko-didaktická analýza učiva. Určovanie učebných cieľov. Didaktické princípy, metódy a formy vo vyučovaní matematiky.
Hodnotenie učebných výsledkov, tvorba didaktických testov. Matematické úlohy, systémy úloh. Hodnotenie vo vyučovaní matematiky, didaktické testy. Úlohy vo vyučovaní matematiky, tvorba systémov úloh. Obsah a rozsah pojmu, triedenie a klasifikácia pojmov.

Elementy matematickej logiky a stredoškolská matematika: Výroky, operácie s výrokmi. Definície, požiadavky na definície. Pojem dôkazu, metódy dôkazu. Vzťah dokázateľnosti a pravdivosti. Matematické vety. Dôkazy matematických viet. Indukcia a dedukcia, analógia. Rozvíjanie pojmu číslo v školskej matematike. Relácie, zobrazenia a funkcie v školskej matematike. Goniometria a trigonometria v školskej matematike. Planimetria a stereometria v školskej matematike. Vektorová algebra v školskej matematike. Infinitezimálny počet v školskej matematike. Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika v školskej matematike.

Posledná aktualizácia: 28.01.2016