UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Diskrétna matematika

Stupeň štúdia: 3. doktorandský

Odbor: Diskrétna matematika

Absolvent študijného programu Diskrétna matematika má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z diskrétnej matematiky, ovláda teoretické základy diskrétnej matematiky, vedecké metódy výskumu v tejto oblasti, je schopný objavovať hlboké zákonitosti diskrétnych štruktúr a navrhovať diskrétne matematické modely úloh  z rôznych vedných oblastí a riešiť ich na počítači. Osvojí si metódy prezentovania výsledkov výskumu rôznymi formami, vrátane publikovania vo vedeckých časopisoch a vystupovania na vedeckých konferenciách. Je schopný udržiavať kontakty s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom napredovaní.

Posledná aktualizácia: 28.01.2016