Prejsť na obsah

Environmentálna chémia

1minút, 34sekúnd

Absolvent bakalárskeho študijného programu environmentálna chémia  má primerané teoretické aj praktické znalosti z vybraných chemických disciplín (všeobecná chémia, anorganická chémia, analytická chémia, fyzikálna chémia, organická chémia, biochémia) ako aj z fyziky, matematiky, biológie, ktoré dokáže uplatniť vo svojej praxi; z environmentálnych vedných disciplín ako priemyselná ekológia, environmentálna chémia, environmentálna chémia pôdy, chémia hydrosféry, ekotoxikológia, biotechnológia, monitoring životného prostredia. V rámci povinne voliteľných predmetov môže získať poznatky aj z ochrany životného prostredia, mikrobiológie, radiačnej ekológie, geoekológie, základov verejnej správy, environmentálnej fyziky ai.;
Dokáže kvalifikovane vykonávať práce technického charakteru, ktoré sa vyskytnú v rôznych chemických, environmentálnych a zdravotníckych výskumných a prevádzkových zariadeniach;
Má vedomosti a zručnosť v používaní výpočtovej techniky a jej aplikácie v chémii, vie získavať informácie o chemických látkach a pracovných postupoch z chemickej literatúry a počítačových databáz.

Uplatnenie. Absolvent študijného programu environmentálna chémia nájde uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s chemickým a environmentálnym zameraním: v chemickom, potravinárskom a farmaceutickom priemysle, v zdravotníctve, poľnohospodárstve, ako aj vo výskumných kolektívoch vysokých škôl, SAV a v rezortných výskumných ústavoch. Je pripravený tiež splniť požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúcich prácu v teréne, predovšetkým v  environmentálne-ekologicky orientovaných pracoviskách a uplatní sa aj v inštitúciách verejnej správy a samosprávy a v podnikateľskom sektore s výskumno-technologickou orientáciou.
 


Študuj na UPJŠ