Prejsť na obsah

Fyzika kondenzovaných látok – podmienky prijatia

1minút, 47sekúnd

Teória fyziky kondenzovaných látok:

Adiabatická a jednoelektrónová aproximácia. Jednoelektrónové stavy energie v kryštáli. Elektrón v periodickom poli. Aproximácia takmer voľných elektrónov.  Metóda efektívnej hmotnosti. Klasifikácia tuhých látok na základe spektra energie jednoelektrónových stavov. Elektrónové merné teplo. Kmity atómov kryštalickej mriežky. Lineárna mriežka s jedným atómom v elementárnej bunke. Fonóny. Merné teplo kryštálov. Magnóny. Výmenná interakcia a Heisenbergov hamiltonián.  Magnónové merné teplo. Elektrónovo-fonónová interakcia. Cooperove páry-väzbová energia. Základný stav supravodiča (BCS model). Supratekutosť. Hustota elektrónových stavov. Koncentrácia elektrónov a dier v polovodičoch. Fermiho energia. Boltzmannova kinetická rovnica, kinetické koeficienty.  Termoelektrické a galvanomagnetické javy.

Experimentálna fyzika kondenzovaných látok:

Fyzikálny princíp a stavba elektrónového mikroskopu.  Experimentálne metódy rtg. difraktografie. Vznik a vlastnosti rtg žiarenia. Braggov zákon. Laueho difrakčné podmienky. Recipročná mriežka. Neutrónová difrakcia.  Rastrovacia tunelová mikroskopia (STM). Atómová silová mikroskopia (AFM).  Elektrická vodivosť polovodičov. Metódy merania elektrickej vodivosti. Meranie Hallovej konštanty. 
Určenie orbitálneho a spinového magnetického momentu.  Metódy merania intenzity a indukcie magnetického poľa. (indukčné metódy, magnetometrické metódy, Hallov jav). Metódy zaznamenávania krivky magnetizácie a hysteréznej slučky. Jadrová magnetická rezonancia. Elektrónová paramagnetická rezonancia. Mössbauerova spektroskopia. Infračervená spektroskopia. Metódy získavanie a merania nízkych (do l K) a veľmi nízkych teplôt (pod l K).  Metódy merania tepelnej vodivosti a tepelnej kapacity. Supravodivosť. Supratekutosť. Termodynamika fázových transformácií. Termodynamická podmienka rovnováhy. Rozdelenie kondenzovaných látok podľa ich magnetických vlastností. Orbitálny magnetický moment. Spinový magnetický moment. Magnetické vlastnosti atómu s jedným a viacerými elektrónmi, Russelova-Sanndersova väzba. Hundové pravidlá.  Feromagnetizmus.   Fázové prechody 2. druhu ( prechod z feromagnetického do paramagnetického stavu). Antiferomagnetizmus. Ferimagnetizmus. Druhy energie feromagnetík. Doménová štruktúra feromagnetík. 


Študuj na UPJŠ