Prejsť na obsah

Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok

1minút, 23sekúnd

Stupeň štúdia: 3. doktorandský

Odbor: Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Absolventi doktorandského štúdia programu Fyzika kondenzovaných látok ovládajú moderné metódy experimentálneho štúdia tuhých látok predovšetkým v extrémnych experimentálnych podmienkach ako sú veľmi nízke teploty, vysoké magnetické polia, vonkajší tlak. Ovládajú komerčné zariadenia schopné tieto podmienky vytvárať, sú však dostatočne prakticky erudovaní, aby boli schopní zaviesť, alebo upraviť experimentálnu metódu pre skúmanie predovšetkým  termodynamických  a transportných vlastností vybraných systémov. Získali hlboký teoretický základ o kvantovomechanických procesoch prebiehajúcich v tuhých látkach, ktorý im umožňuje porozumieť súčasným otvoreným vedeckým problémom vo fyzike  kondenzovaných látok a aktívne sa zapojiť do ich riešenia. Počas doktorandského štúdia nadobudli praktické znalosti o príprave a štúdiu štruktúry nekonvenčných materiálov s dôrazom na nanoskopické systémy. Sú schopní pracovať so súdobými programovými balíkmi pre sofistikovanú analýzu experimentálnych dát a ich počítačové modelovanie. Dokážu fyzikálne interpretovať získané experimentálne údaje a navrhovanú interpretáciu prezentovať vo forme vedeckej publikácie, alebo na vedeckej konferencii. Osvojené vedomosti a zručnosti umožňujú absolventom doktorandského štúdia Fyzika kondenzovaných látok stať sa členmi špičkových výskumných tímov na renomovaných vedeckých pracoviskách v Európe a zámorí. Uvedená možnosť je pravidelne využívaná v rámci postdoktorandských pobytov.


Študuj na UPJŠ