Prejsť na obsah

Fyziológia rastlín – podmienky prijatia

2minút, 4sekúnd

Fyziológia rastlín:

Vodný režim. Difúzia, hromadný tok a osmóza. Vodný potenciál. Príjem, translokácia xylémom a výdaj vody. Vodná bilancia. Minerálna výživa. Živiny v pôde. Príjem minerálnych živín a mechanizmy transportu. Biogénne prvky. Fotosyntéza. Stavba fotosyntetického aparátu. Komplexy tylakoidnej membrány. Absorpcia FAR a migrácia energie. Elektrónový transportný reťazec a tvorba kyslíka. Protónový transport a fotofosforylácia. Metabolizmus uhlíka. Calvinov cyklus a fotorespirácia. Hatchov a Slackov, syndróm C3, C4 a CAM. Syntézy v chloroplastoch a transport asimilátov. Dýchanie. Mobilizácia zásobných sacharidov. Odbúravanie škrobu. Glykolýza. Citrátový cyklus. Pentózový cyklus. Alternatívne dýchanie. Glykozidy. Monosacharidové deriváty. Lipidy. Syntéza v cytoplazme. Vosky. Syntéza štruktúrnych lipidov v chloroplastoch. Mobilizácia zásobných lipidov. Glyoxalátový cyklus. Metabolizmus dusíka. Redukcia molekulového dusíka. Asimilácia nitrátu, vznik aminokyselín. Metabolizmus síry. Asimilačná redukcia sulfátu. Metabolizmus cysteínu a metionínu. Terpenoidy. Syntéza v cytoplazme a v plastidoch. Metabolity cesty kyseliny šikimovej. Jednoduché fenoly, fenylpropány, kumaríny, taníny, chinóny, flavonoidy, a lignín. Alkaloidy. Význam pre rastliny a ekologické interakcie. Regulácia vývinových procesov. Hodnotenie rastu. Embryonálna fáza rastu. Objemový rast. Rast bunkovej steny. Polarita vrcholového a difúzneho rastu. Kinetika rastu. Diferenciácia buniek, pletív a orgánov. Regenerácia a transplantácia. Fotoreceptory. Etiolácia a fotomorfogenéza. Chémia a transformácie fytochrómov. Fyziologické účinky (VLFR, LFR a HIR). Fytochrómy v zelených rastlinách. Fotoreceptory modrého svetla, kryptochrómy, a fototropíny. Regulácia zatvárania prieduchov svetlom. Hormóny rastlín, percepcia a vedenie signálu. Chémia, metabolizmus a transport; mechanizmus pôsobenia; fyziologické účinky auxínov, giberelínov, cytokinínov, kyseliny abscisovej, etylénu, brasinosteroidov, polypeptidových hormónov, kyseliny jasmónovej, oxidu dusnatého a ďalších hormonálne aktívnych látok. Biologické rytmy, cirkadiánny oscilátor, fotoperiodizmus. Dormancia púčikov a semien, klíčenie, regulácia mobilizácie zásobných látok. Kvitnutie. Expresia reprodukčnej dospelosti. Determinácia meristémov. Fotoperiodická indukcia kvitnutia a jarovizácia. Kvetné meristémy a vývin kvetných orgánov. Tuberizácia. Starnutie rastlín a programovaná smrť bunky. Pohyby rastlín – orientácia v priestore. Fyziológia stresu.


Študuj na UPJŠ