UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Fyziológia rastlín

Stupeň štúdia: 3. doktorandský

Odbor: Fyziológia rastlín

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti experimentálnej fyziológie rastlín, ktoré tvorivo realizuje na rôznych modelových objektoch (prokaryotické a eukaryotické riasy a vyššie rastliny). Zameriava sa na z ískanie najnovších teoretických genetických poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania vo fyziológii rastlín a molekulárnej biológii. Skúma fyziologické procesy v bunkách modelových, ale aj nemodelových  organizmov najprogresívnejšími metodickými postupmi. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich aplikáciu v  medicíne, farmakológii, biotechnológiách a  pri ochrane genofondov rastlín.

Posledná aktualizácia: 20.01.2016