UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Fyzikálna chémia

Stupeň štúdia: 3. doktorandský

Odbor: Fyzikálna chémia

Absolventi doktorandského štúdia odboru Fyzikálna chémia predstavujú bázu pre výskumné laboratóriá univerzít a ústavov SAV. Úspešne sa uchádzajú o pozície vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Absolventi doktorandského študijného programu Fyzikálna chémia majú teoretické a experimentálne znalosti pre samostatnú vedeckú prácu v oblasti spektroskopických metód, heterogénnej katalýzy, procesov elektrochemického vylučovania povlakov, vývoja nových metód, funkčných materiálov, štruktúrnej analýzy, chromatografie, chémie povrchov, a ďalšie. Príslušné deje dokážu matematicky opísať  a tento aparát využiť na modelovanie dejov. Môžu vykonávať odborné výskumné práce v chemických, fyzikálnych, biologických a  environmentálnych laboratóriách. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého  odboru. Absolvent  bude  mať  vedomosti  z  klasickej  aj  pokročilej termodynamiky, kinetiky  a katalýzy, biofyzikálnej chémie, fyzikálnych nanotechnológií,  spektroskopie a bude  ovládať modernú, predovšetkým inštrumentálnu fyzikálnu a analytickú chémiu. Cieľom je vychovať absolventa odboru fyzikálna chémia so širokými teoretickými znalosťami a experimentálnou zručnosťou v oblasti fyzikálnej chémie, opierajúcimi sa o potrebný základ ostatných chemických a ďalších  prírodovedných disciplín vyučovaných na Prírodovedeckej fakulte.
Absolvent získa potrebné poznatky z oblasti teórie a metodiky experimentov, čím bude pripravený na riešenie optimalizácie prevádzkových ale aj vývojových problémov fyzikálne-chemického a analyticko-chemického charakteru. Uplatnenie nájde   v základnom aj aplikovanom chemicky zameranom výskume, v prevádzkových ako aj vývojových laboratóriách najrozmanitejších inštitúcií, v rôznych útvaroch štátnej správy, v podnikateľskom  sektore,  v  manažmente kvality , pri akreditácii laboratórií alebo atestovaní rôznych typov  produktov. Profil absolventa ho predurčuje do výskumných laboratórií.

Posledná aktualizácia: 27.01.2016