Prejsť na obsah

Študijný program: Fyzika

1minút, 29sekúnd

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Fyzika

Absolvent bakalárskeho stupňa jednoodborového študijného programu fyzika je schopný vykonávať profesiu fyzik (physicist). Je značne adaptabilný a komunikatívny, čo ho predurčuje pre tímovú prácu vysokej úrovne. Absolvent je schopný realizovať pod vedením skúsených odborníkov rôzne náročné experimenty, samostatne riešiť základné fyzikálne úlohy a aplikovať fyzikálne zákony do iných oblastí ľudských aktivít. Jeho vedomosti ho predurčujú úspešne riešiť matematické úlohy rôznej náročnosti, kvalifikovane obsluhovať rôzne meracie a technologické zariadenia. Má široké spektrum znalostí zo všetkých základných oblastí fyzikálnych vedných disciplín, schopnosť samostatne riešiť menej náročné fyzikálne problémy, získal komplexný pohľad na fyzikálnu podstatu rôznych javov a súvislosti medzi nimi. Má potrebné znalosti z oblasti matematických a informatických vedných odborov a v rámci širšieho vedného základu tiež z chémie, biológie a príbuzných vedných disciplín. K jeho praktickým schopnostiam a zručnostiam patrí tiež zvládnutie základných metód merania a jeho vyhodnocovania. Dokáže využívať komerčný softvér, ovláda aspoň jeden programovací jazyk a samostatne dokáže vytvoriť počítačové programy slúžiace na modelový opis procesov podľa požiadaviek praxe. Má dostatočné schopnosti komunikovať v cudzom jazyku, primerané vedomosti zo spoločenského, ekonomického a právneho základu. Prioritne sa predpokladá, že absolventi bakalárskeho stupňa štúdia budú pokračovať na magisterskom stupni štúdia, prípadne nájdu uplatnenie v súkromnom sektore zameranom na IKT. 


Študuj na UPJŠ