Prejsť na obsah

Študijný program: Biofyzika

0minút, 54sekúnd

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Fyzika

Absolvent magisterského štúdia vysokoškolského študijného programu Biofyzika:

  • má osvojené základy metodiky vedeckej práce a vedeckej formulácie problému,
  • ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti fyziky, ktoré je schopný aplikovať na riešenie problémov v oblasti vied o živej prírode,
  • má koherentné znalosti viacerých vedných odborov umožňujúce efektívnu prácu v interdisciplinárnych kolektívoch,
  • vie použiť metódy kvantovej chémie, termodynamiky a štatistickej fyziky v konkrétnych aplikáciách molekulovej biofyziky,
  • pozná široké spektrum experimentálnych metód poskytujúce komplexný a komplementárny pohľad na biologické systémy na molekulovej úrovni,
  • dokáže samostatne formulovať a vypracovať riešenia problémov metódami molekulovej spektroskopie, kvantovej chémie a chemickej fyziky, aplikovať metódy počítačového modelovania a interpretácie zložitých systémov, komunikovať s odborníkmi v príbuzných vedných odboroch (biochémia, bunková a molekulová biológia, genetika, farmakológia, imunológia, bioinformatika).

Študuj na UPJŠ