Prejsť na obsah

Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok

1minút, 0sekúnd

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Fyzika

Poslaním študijného programu  Fyzika kondenzovaných látok je  pripravovať poslucháčov pre samostatné riešenie výskumných úloh na pracoviskách základného a aplikovaného výskumu. Štúdiom tohto programu získavajú poslucháči vedomosti zo základov klasickej a kvantovej fyziky a to teoretické a experimentálne. V rámci základného matematického vzdelávania sa učia ovládať moderné výpočtové metódy, získavajú vedomosti  z oblasti programovania, a využitia počítačov pri automatizácii experimentov. Štúdium profilujú špeciálne disciplíny ako magnetizmus tuhých látok, fyzika nízkych teplôt, štruktúra tuhých látok, kvantová teória tuhých látok, fyzika kovov, polovodičov, nanomateriálov  a nekonvenčných kovových materiálov. Dôraz sa kladie aj na zvládnutie experimentálnych metód fyziky kondenzovaných látok. Študent sa môže profilovať so zameraním na fyziku magnetických javov s dôrazom na magnetoštruktúrne korelácie, alebo na fyziku nízkych teplôt s dôrazom na nízkorozmerný magnetizmus a makroskopické kvantové javy.


Študuj na UPJŠ