UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Teoretická fyzika a astrofyzika

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Fyzika

Absolvent magisterského študijného programu Teoretická fyzika a astrofyzika má podľa zvoleného zamerania teoretické a experimentálne vedomosti zo základov klasickej a kvantovej fyziky, počítačovej a matematickej fyziky, astronómie a astrofyziky. Ovláda moderné výpočtové a numerické metódy, je schopný algoritmizovať matematicko-fyzikálne modely, ktoré poskytujú vhodný  rámec i pre riešenie synergetických problémov s priamym dopadom v oblasti spoločenských a ekonomických vied. Predpokladá sa, že značná časť absolventov bude pokračovať na treťom stupni štúdia v niektorom z fyzikálnych študijných odborov na domácich alebo zahraničných pracoviskách.

Posledná aktualizácia: 15.05.2018