Prejsť na obsah

Študijný program: Jadrová a subjadrová fyzika

1minút, 24sekúnd

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Fyzika

Absolventi jednoodborového štúdia, študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika majú hlboké experimentálne a teoretické znalosti a zručnosti zo základných disciplín, ako kvantová fyzika, experimentálne metódy jadrovej a subjadrovej fyziky, z vyhodnotenia získaných údajov štatistickými metódami a z analýzy experimentálnych dát na fyzikálny predmet, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných fyzikálnych princípov mikrosveta a teórií a vzájomnej súvislosti javov. Pritom absolventi daného študijného programu majú vzdelanie aj z ďalšej špecializácie, konkrétne z kozmickej fyziky a z aplikovanej jadrovej fyziky. Sú oboznámení s praktickým použitím štatistických metód a programových prostriedkov na vyhodnotenie experimentálnych údajov a na simuláciu zložitých fyzikálnych procesov v detektoroch. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike iného študovaného odboru. Rovnako ako prejavy existencie hmoty sú navzájom neoddeliteľné, súvisia spolu i jednotlivé odbory prírodných vied. Medzi prírodnými vedami existujú styčné oblasti, ktorých štúdium prináša cenné poznatky nielen pre rozvoj fyzikálnych disciplín, ale i pre praktické potreby ľudskej spoločnosti. Absolventi sú pripravovaní buď na štúdium na treťom stupni, alebo môžu využiť svoje široko spektrálne odborné vzdelanie aj na ďalšie štúdium hraničných odborov fyziky, prípadne aj na uplatnenie v praxi.


Študuj na UPJŠ