Prejsť na obsah

Študijný program: Fyzikálna chémia

1minút, 58sekúnd

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Chémia

Absolventi štúdia odboru Fyzikálna chémia, majú teoretické aj praktické znalosti zo základných chemických disciplín, ktoré získali na bakalárskom stupni štúdia podporené špecializovaným zameraním na fyzikálnu chémiu. Skladba študijného programu magisterského stupňa dáva študentom priestor na pochopenie základných chemických princípov a teórií a vzájomnej súvislosti javov. Absolventi študijného programu Fyzikálna chémia majú teoretické znalosti, ktoré im umožňujú pochopiť princípy spektroskopických metód, chemickej katalýzy, procesov elektrochemickeho vylučovania povlakov a ďalšie. Získavajú znalosti z využitia laboratórnych postupov a laboratórnych prístrojov pri syntéze a analýze chemických látok, dokážu matematicky opísať chemické deje a tento aparát využiť na modelovanie dejov. Môžu vykonávať odborné výskumné práce v chemických, biologických a  environmentálnych laboratóriách. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého  odboru. Absolvent  bude  mať  vedomosti  z  klasickej  aj  pokročilej termodynamiky, kinetiky  a katalýzy, biofyzikálnej chémie, fyzikálnych nanotechnológií,  spektroskopie a bude  ovládať modernú, predovšetkým inštrumentálnu fyzikálnu a analytickú chémiu. Cieľom je vychovať absolventa odboru fyzikálna chémia so širokými teoretickými znalosťami a experimentálnou zručnosťou v oblasti fyzikálnej chémie, opierajúcimi sa o potrebný základ ostatných chemických a ďalších  prírodovedných disciplín vyučovaných na Prírodovedeckej fakulte.
Absolvent získa potrebné poznatky z oblasti teórie a metodiky experimentov, čím bude priprvený na riešenie optimalizácie prevádzkových ale aj vývojových problémov fyzikálne-chemického a analyticko-chemického charakteru. Uplatnenie nájde v základnom aj aplikovanom chemicky zameranom výskume, v prevádzkových ako aj vývojových laboratóriach najrozmanitejších inštitúcií, v rôznych útvaroch štátnej správy, v podnikateľskom  sektore,  v  manažmente kvality , pri akreditácii laboratórií alebo atestovaní rôznych typov  produktov. Profil absolventa ho predurčuje do výskumných laboratórií.


Študuj na UPJŠ