UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Fyziológia živočíchov - podmienky prijatia

Fyziológia živočíchov:

Predmet a základné údaje z histórie vedného odboru. Základné funkčné princípy živočíšneho organizmu. Princíp dynamickej homeostázy. Telesné tekutiny: fylogenetický vývoj, zloženie, funkcie krvných elementov a krvnej plazmy, hematopoéza a jeho regulácia, krvné skupiny. fylogenéza obehovej sústavy. Práca srdca. Nervové a hormonálne riadenie krvného tlaku a činnosti srdca. príjem, trávenie a vstrebávanie živín. Tráviaci systém u bezstavovcov a jednotlivých tried stavovcov. Nervová a hormonálna regulácia procesov trávenia a vstrebávania. Funkcie pankreasu. Funkcie pečene. Mechanizmy zásobovania buniek kyslíkom -  evolučné hľadisko. Vonkajšie a vnútorné dýchanie u stavovcov. Transport dýchacích plynov. Mechanizmy vylučovania vo fylogenéze. exkrécia u vodných a suchozemských živočíchov. Funkcie obličiek. Hospodárenie s vodou a minerálmi. Hormóny – pojem, rozdelenie, mechanizmy účinku, hormóny bezstavovcov a stavovcov a ich účinky, neurohumorálne vzťahy. Fylogenéza nervového systému. Neurón ako základná jednotka nervového systému. Vznik a vedenie nervových vzruchov. Riadenie motoriky na úrovni miechy. Reflexy. Receptory - rozdelenie, mechanizmy prevodu signálu, špecializácia a adaptácia. Funkcie jednotlivých častí mozgu. Motorické a senzorické funkcie mozgovej kôry. Asociačné funkcie CNS. Geometrická optika oka. Funkcie sietnice. Zraková dráha. Vedenie a transformácia akustickej informácie v strednom a vnútornom uchu. Mechanizmus frekvenčnej citlivosti sluchu. Mechanizmus svalovej kontrakcie. Energetika svalovej kontrakcie. Endokrinná regulácia činnosti samčích pohlavných orgánov. Hormonálna regulácia ovariálneho cyklu. Riadenie príjmu potravy u cicavcov. Exotermia a endotermia. Mechanizmy termoregulácie u endotermných živočíchov. Heterotermia. Úloha a mechanizmy celulárnej imunity.Vrodená imunita -fagocytóza, zápal.

Etológia:

História, význam a rozdelenie etológie. Metodológia etológie. Vrodené správanie a jeho formy. Učenie – význam, rozdelenie, učenie podmieňovaním, inštrumentálne učenie, imprinting, vyššie formy učenia. Učenie a vrodené správanie. Sociálne správanie -  metódy skúmania, sociálne prejavy a vzťahy, sociálne skupiny.  Rodičovské správanie. Sexuálne správanie. Hravé správanie.  Komunikačné systémy živočíchov – zmena postoja, mimika, ritualizované správanie, komunikácia chemickými, svetelnými a zvukovými signálmi. Agonistické správanie a prejavy agresie. Biologické rytmy v správaní živočíchov. Prejavy abnormálneho správania.

Súčasťou prijímacej skúšky je preukázanie jazykových schopností uchádzača o DŠ (práca s cudzojazyčným odborným textom – angličtina príp.ďalší svetový jazyk, aktívna komunikácia v anglickom jazyku).

Posledná aktualizácia: 12.12.2011