UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Genetika - podmienky prijatia

 Genetika:

Čo je genetika? Živá príroda ako integrované genetické laboratórium. História a súčasný stav genetiky. Subdisciplíny genetiky. J. G. Mendel – zakladateľ genetiky. Mendlove genetické princípy. Cytologické mechanizmy dedičnosti. Monohybrid, dihybrid, trihybrid. Mnohonásobné alelové série. Penetrancia a expresivita. Génové interakcie. Cytologické základy génových interakcií. Typy génových interakcií. Reciproká interakcia, epistázy, inhibícia, kompenzácia, komplementarita, duplicitné gény. Dedičnosť kvantitatívnych znakov. Podiel genotypu a prostredia. Heritabilita. Koeficient genetickej determinácie. Biometrické hodnotenie. Väzba génov. Cytologické základy väzby. Väzbové fázy. Crossing-over. Pravdepodobný molekulový mechanizmus crossing-overu. Modely genetickej rekombinácie. Chromozómové mapy. Mapovanie genetických lokusov na chromozóme. In situ hybridizácia metafázových chromozómov. Mapovanie génov metódami molekulovej genetiky. Genetická determinácia pohlavia. Stručný fylogenetický prehľad. Pohlavné typy a pohlavné chromozómy. Gonozómový lokus. Lyonovej hypotéza. Holandrická dedičnosť. Znaky na pohlavie viazané, pohlavím ovplyvnené a ovládané. Extrachromozómové genetické determinanty. Plastidová a mitochonriálna DNA. Vnútrobunková symbióza. Genetické mechanizmy na subcelulárnej úrovni. Genetika vírusov. Retrovírusy. Provírus. AIDS. Genetika prokaryotických organizmov. Bakteriálny genóm. Mechanizmy prenosu bakteriálnych génov. Konjugácia, transformácia, transdukcia. Restrikčno-modifikačné systémy. Restrikčné endonukleázy a  ch význam v génových manipuláciách. Cytogenetika. Štruktúra chromozómu. rDNA. Cytogenetické metódy. Počet chromozómov, karyotyp, obsah DNA. Mutácie a mutagenéza. Chemické a fyzikálne mutagény. Klasifikácia mutácií. Detekcia mutácií. Materiálna podstata génu. Štruktúra a funkcia DNA, mRNA, tRNA, rRNA. Genetický kód. Replikácia DNA. Mechanizmy replikácie. Enzýmy replikácie. Transkripcia a translácia. Mechanizmus transkripcie v prokaryotických a eukaryotických organizmoch. Mechanizmus translácie. Posttranskripčné a posttranslačné modifikácie. Regulácia génovej expresie v prokaryotických a eukaryotických organizmoch. Indukcia a represia. Regulácia spätnou väzbou. Regulačné mechanizmy eukaryotických organizmov. Funkcia promótora v regulácii génovej expresie. Základy genetiky človeka. Metódy v genetike človeka. Genealogická a gemelologická metóda. Cytogenetické, biochemické a molekulovo-genetické metódy. Dedičnosť niektorých normálnych znakov. Dedičnosť niektorých patologických znakov a chorôb. Ľudský karyotyp a dôsledky jeho zmien. Genetika populácií. Hardyho-Weinbergov zákon a podmienky jeho platnosti. Genetická rovnováha v populácii. Zmeny frekvencie alel a genotypov a ich genetické dôsledky. Aplikovaná genetika. Genetika v rastlinnej a živočíšnej produkcii. Molekulová evolúcia. Poznatky zo sekvenovania eukaryotických genómov. HUGO. Spoločné a rozdielne genetické charakteristiky. Modelové organizmy v genetike.

Subdisciplína genetiky: Podľa zamerania témy dizertačnej práce.

 

Posledná aktualizácia: 12.12.2011