UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Genetika

Stupeň štúdia: 3. doktorandský

Odbor: Genetika

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti experimentálnej genetiky, ktoré tvorivo realizuje na rôznych genetických modelových objektoch (mikroorganizmy, rastliny, živočíchy) a využíva aj pri riešení problémov genetiky človeka. Zameriava sa na získanie najnovších teoretických genetických poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v genetike a molekulárnej biológii. Skúma genetické systémy a  genetické procesy v bunkách modelových, ale aj nemodelových h organizmov najprogresívnejšími metodickými postupmi. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich  aplikáciu v  medicíne, farmakológii, biotechnológiách a  pri ochrane genofondov rastlín, živočíchov i samotného človeka.

Posledná aktualizácia: 20.01.2016