UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Geografia

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Geografia

Absolvent bude ovládať podstatné pojmy, princípy a metodické základy geografie a príbuzných disciplín, pričom tieto poznatky bude schopný využiť pri  hodnotení krajiny a jej zložiek čiastkovo alebo v širších súvislostiach. V praktickej rovine bude schopný hodnotiť krajinu a jej regióny na základe analýzy čiastkových sfér krajiny, pracovať s nástrojmi, metodikami a modelmi, ktoré sú používané pri hodnotení krajiny a jej zmien, vytvárať geografické databázy o krajine a regiónoch, a to na rôznych hierarchických úrovniach. Bude schopný sledovať a aplikovať aktuálne inovácie v oblasti geografie, kartografie a geoinformatiky a pokračovať vo vlastnom profesionálnom napredovaní, komunikovať v cudzom jazyku a ovládať najmodernejšie softvérové nástroje na spracovanie geografických dát. Absolventi tohto študijného programu budú nachádzať uplatnenie v rôznych odvetviach štátnej správy a samosprávy, odborných inštitúciách ochrany prírody a krajiny, cestovného ruchu, priestorového plánovania a územného rozvoja.

Posledná aktualizácia: 15.05.2018