UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Geografia a geoinformatika

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Geografia

Absolvent je spôsobilý hodnotiť krajinu, resp. región vo všetkých zložkách na rôznych hierarchických úrovniach a s využitím najmodernejších metodických postupov a nástrojov. Je pripravený realizovať terénny prieskum a merania pomocou moderných metód zberu dát, vytvárať komplexné geopriestorové databázy, vykonávať geopriestorové analýzy v prostredí geografických informačných systémov, vytvárať sofistikované modely krajiny a kartografické výstupy pre široké spektrum aplikácií. Je schopný komplexne vyhodnocovať stav územia vo vzájomných súvislostiach a pripravovať podklady a odporúčania pre plánovanie, manažment krajiny a územný rozvoj. Absolventi tohto študijného programu budú nachádzať uplatnenie v rôznych odvetviach štátnej správy a samosprávy, súkromného sektora, odborných inštitúciách ochrany prírody a krajiny, cestovného ruchu, priestorového plánovania a územného rozvoja.

Posledná aktualizácia: 15.05.2018