UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme - podmienky

Na študijný program Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme môžu byť prijatí absolventi magisterského štúdia v študijnom odbore Geografia, medziodborového a učiteľského štúdia v kombinácii s geografiou, ale aj absolventi príbuzných študijných odborov. Príbuznosť študijných odborov posúdi garant študijného programu.
Prijímacia skúška sa koná pred prijímacou komisiou, ktorú menuje dekan. Predsedom najmenej štvorčlennej komisie je garant študijného programu a predseda odborovej komisie. Ďalšími členmi prijímacej komisie sú garantom navrhnutí školitelia, ktorí zadali témy pre dizertačné práce pre prijímacie konanie na doktorandské štúdium. Ak ide o prijímacie konanie uchádzača na tému, ktorú vypísala externá vzdelávacia inštitúcia, je členom prijímacej komisie aj zástupca externej vzdelávacej inštitúcie.
Prijímacia komisia posúdi komplexne predpoklady uchádzača na základe jeho študijných výsledkov na nižších stupňoch vzdelávania a jeho doterajšej výskumnej a publikačnej činnosti. Osobitne sa kladie dôraz na výsledky účasti na študentskej vedeckej konferencii a na výskumných projektoch. Vítané sú odporúčacie listy jeho predchádzajúcich školiteľov, ktoré by zdôvodňovali predpoklady uchádzača na absolvovanie doktorandského štúdia.
V ústnej časti prijímacej skúšky uchádzač predstaví svoj odborný profil a svoj výskumný zámer vo väzbe na vybranú tému dizertačnej práce. Členovia komisie môžu klásť otázky, ktoré súvisia s vybranou témou a ktoré by preukázali dostatočnú odbornú spôsobilosť uchádzača. Pokiaľ si to charakter otázky vyžaduje, uchádzač môže požiadať o primeraný čas na prípravu odpovede. Komisia tiež môže požiadať uchádzača o preukázanie aktívnej znalosti cudzieho jazyka.
Na základe výsledku prijímacej skúšky komisia zostaví poradovník uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie a prípadne explicitne urči, ktorí uchádzači nevyhoveli. Zápisnicu z konania prijímacej skúšky zasiela predseda komisie dekanovi fakulty na rozhodnutie. Dekan rozhodne na základe výsledkov prijímacej skúšky o prijatí uchádzača do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky.

Posledná aktualizácia: 12.06.2017