UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Informatika

Stupeň štúdia: 3. doktorandský

Odbor: Informatika

Absolventi študijného programu Informatika, 3. stupeň, získavajú titul PhD. a upevnia si poznatky a zručnosti získané na magisterskom štúdiu z pohľadu vedeckého výskumu, t. j.  naučia sa aplikovať metódy vedeckého výskumu hlavne v oblasti ich zamerania. Absolvent je schopný teoreticky analyzovať zložité systémy, exaktne sformulovať problémy, vytvárať matematický a logický formalizmus na riešenie problémov, hľadať efektívne riešenia takto sformulovaných problémov. Je schopný pracovať aj v tímoch, ktoré nemajú informatické zameranie, vie syntetizovať poznatky z rôznych oblastí a tiež objavovať nové poznatky. Absolvent má hlboké znalosti v odbore študovanej problematiky.

Posledná aktualizácia: 27.01.2016