Prejsť na obsah

Študijný program: Aplikovaná informatika

4minút, 8sekúnd

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Aplikovaná informatika

Bakalár jednoodborového štúdia Aplikovaná informatika má ucelené znalosti z teoretickej informatiky a skúsenosti z efektívneho využívania informačných technológií na takej úrovni, aby bol akceptovaný na adekvátne pozície v rámci IT sektora. Z informatického hľadiska je pripravovaný tak, že dokáže implementovať, inštalovať a prevádzkovať zložité systémy, pracovať v implementačnom tíme pod vedením magistra/inžiniera informatiky. Dokáže rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať systémy výpočtovej a informačnej techniky. Je zorientovaný vo viacerých oblastiach, kde nachádzajú uplatnenie riešenia z oblasti informatiky a informačných a komunikačných technológií  a dokáže spolupracovať s používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Má vytvorené predpoklady pre prípadné magisterské alebo inžinierske štúdium aplikovanej informatiky a informatiky so zameraním na špecializáciu – znalostné a informačné systémy, bezpečnosť počítačových sietí,  modelovanie a simulácia komplexných systémov.

V rámci jednotlivých špecializácií má absolvent možnosť dotvoriť svoj profil v súlade so svojimi vlastnými predstavami:

Medziodborové aplikácie informatiky – absolvent tejto špecializácie bude mať znalosti o fyzikálnych princípoch používaných experimentálnych a diagnostických metód, základných metódach zberu, spracovania, vizualizácie a interpretácie dát veľkého rozsahu a princípoch modelovania a simulácie. Takýto absolvent môže nájsť uplatnenie ako  člen výskumných  tímov v rôznych oblastiach aplikovanej informatiky, špeciálne v medicínskej informatike, biovýskume a vo fyzikálnom výskume.

Základnou voľbou predmetov špecializácie Bezpečnosť a administrácia počítačových systémov získa absolvent poznatky a zručnosti pre profesionálny výkon správy štandardných počítačových systémov (na platforme Unix i Windows), administrácie informačných systémov a správy počítačových sietí. Výberom kurzov zameraných na aplikácie kryptografie získa absolvent ďalšie vedomosti pre efektívny výkon funkcií správcu, zodpovedného za bezpečnosť informačných systémov, bezpečnosť IT a sietí, tiež základy pre profesionálny rast do funkcií  bezpečnostného manažéra IT resp. architekta bezpečnosti IT a vedomosti pre získanie profesionálnych certifikátov na vykonávanie bezpečnostných auditov. Absolvovaním voliteľných právnicky zameraných kurzov sa môže stať tiež platným odborným členom kolektívov, zameraných na odhaľovanie útokov na bezpečnosť informačných systémov a počítačovej kriminality.

Programovanie a informačné systémy – absolvent tejto špecializácie má predpoklady začleniť sa do vývojových tímov softvérových spoločností predovšetkým ako junior programátor, pretože ovláda základné programovacie techniky, metódy spracovania veľkých objemov dát a princípy realizácie veľkých softvérových projektov.  Uplatnenie nájde všade tam, kde sa vyžaduje aplikácia rutinných postupov v rámci životného cyklu vývoja softvéru.

Absolventi tohto študijného programu budú nachádzať uplatnenie vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, pretože dokážu implementovať, rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať, inštalovať a udržiavať systémy výpočtovej a informačnej techniky.

 Absolvent takého študijného programu je ako jeden z mála absolventov bakalárskeho stupňa štúdia plnohodnotne akceptovaný v praxi. Uplatnenie vidíme v spoločnostiach, ktoré vyžadujú  základné IT znalosti a zručnosti a kontakt so zákazníkom.  Absolventi by mali tiež nájsť uplatnenie v IT spoločnostiach, ktoré vyžadujú znalosti určitých IT technológií, základný multidisciplinárny prehľad v kombinácií so základným právnym povedomím a znalosťou cudzieho jazyka pre komunikáciu s koncovým zákazníkom. Aktuálna situácia na trhu práce, ale aj krátkodobé a strednodobé štúdie naznačujú, že odberateľmi takýchto absolventov môžu byť IT spoločnosti T-Systems, Siemens, ale aj nadnárodné spoločnosti a konzorciá ako je napr. XFEL.

Okrem toho títo absolventi sú spôsobilí pokračovať na magisterskom alebo inžinierskom štúdiu študijných programov Aplikovaná informatika a Informatika. Podľa charakteru študijného programu je v  niektorých prípadoch nevyhnutné absolvovať konverzný ročník alebo niektoré predmety v rámci voliteľných blokov. Študijný program je koncipovaný tak, aby absolventi mali nielen poznatky o aktuálnych technológiách, ale aby aj v budúcnosti dokázali primerane reagovať na vývoj v oblasti informatiky a informačno-komunikačných technológií.


Študuj na UPJŠ