Prejsť na obsah

Študijný program: Informatika

1minút, 34sekúnd

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Informatika

Absolvent magisterského stupňa študijného odboru informatika má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z kľúčových oblastí informatiky, ako sú napr. teória vypočítateľnosti, automaty a formálne jazyky, logické programovanie, výpočtová zložitosť, kryptológia. V rámci voliteľných predmetov sa špecializuje na jednu z uvedených oblastí: logika informačných systémov, teoretická informatika, neurónové siete, aplikovaná informatika alebo bezpečnosť počítačových sietí. Svoje poznatky dokáže tvorivo aplikovať v praxi, ako aj analyzovať a riešiť ťažké problémy informatického charakteru a riešenia aplikovať v praxi, je schopný kriticky hodnotiť riešenia informatických problémov, chápe spoločenské, morálne, právne a ekonomické súvislosti profesie.
V rámci praktických schopnosti a zručnosti získa poznatky z oblasti databázových systémov, systémového programovania a operačných systémov, objektovo – orientovaného programovania a architektúry informačných systémov. Zároveň získa schopnosť analyzovať systémy z hľadiska ich zložitosti a efektívnosti, ako aj navrhovať vhodné algoritmické riešenia pre kritické komponenty, špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať moderné softvérové systémy, analyzovať a modifikovať existujúce softvérové systémy. Dokáže efektívne pracovať vo vývojovom tíme, sleduje najnovší vývoj vo svojej oblasti a celoživotne si dopĺňa svoje znalosti.
Po skončení štúdia sa absolvent dokáže uplatniť ako programátor, analytik, prípadne ako vedúci vývojového tímu rozsiahlych informačných systémových aplikácií v súkromnej sfére, ako aj štátnej správe. Zároveň je spôsobilý pokračovať v doktorandskom stupni štúdia a podieľať sa na výučbe na vysokej škole.


Študuj na UPJŠ