Prejsť na obsah

Študijný program: Jadrová a subjadrová fyzika

2minút, 51sekúnd

Stupeň štúdia: 3. doktorandský

Odbor: Jadrová a subjadrová fyzika

Absolventi doktorandského štúdia, študijného odboru Jadrová a subjadrová fyzika majú hlboké experimentálne a teoretické znalosti a zručnosti z disciplín, ako kvantová teória poľa,  kvantová chromodynamika, experimentálne metódy jadrovej a subjadrovej fyziky, spracovanie experimentálnych údajov štatistickými metódami a analýza dát na fyzikálny predmet, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi.

Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných fyzikálnych princípov mikrosveta a teórií a vzájomnej súvislosti javov. Pritom absolventi daného študijného programu majú vzdelanie aj z ďalšej špecializácie, konkrétne z kozmickej fyziky a z aplikovanej jadrovej fyziky. Sú oboznámení s praktickým použitím štatistických metód a programových prostriedkov na vyhodnotenie experimentálnych údajov a na simuláciu zložitých fyzikálnych procesov v detektoroch. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého  odboru.

Charakteristika absolventa 3.stupňa vysokoškolského štúdia odboru Jadrová a subjadrová fyzika

  • Získa hlboké vedomosti  z jadrovej a subjadrovej fyziky v súlade s najnovšími poznatkami v tejto oblasti vo svete a osvojí si fundamentálne poznatky o základnej  štruktúre hmoty a základných interakciách. 
  • Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v experimentálnej subjadrovej fyzike.
  • Je schopný vykonávať akúkoľvek tvorivú činnosť v oblasti vymedzenej príslušným študijným programom, samostatne riešiť úlohy základného výskumu, navrhnúť nové experimenty, vyvíjať nové detekčné zariadenia a využívať moderné informačné a komunikačné technológie.
  • Osvojí si metodológiu experimentu , počnúc systémom riadenia, zberom údajov a triggerovým systémom.  Bude schopný  modelovať detektorový systém a spracovať údaje   z experimentálnych zariadení.
  • Ovláda aktuálne programovacie jazyky a matematické základy štatistických a analytických programov na takej úrovni aby bol schopný samostatne vytvárať a realizovať algoritmy  pre riešenie fyzikálnych úloh, poprípade pre potreby praxe.
  • Naučí sa využiť prostriedky na prezentáciu vedeckých výsledkov v popredných vedeckých periodikách a na medzinárodných sympóziách a konferenciách.
  • Osvojí si metódy udržiavania kontaktu s posledným vývojom v disciplíne a vlastného profesionálneho napredovania.

Úroveň absolventa doktorandského štúdia je porovnateľná s úrovňou absolventa doktorandského štúdia európskych univerzít. Absolvent doktorandského štúdia ovláda vedecké metódy súčasnej jadrovej a subjadrovej fyziky, dokáže vedecky pracovať a prinášať riešenie zložitých problémov v oblasti experimentálnej jadrovej a subjadrovej fyziky a v oblasti modelovania jadrových a subjadrových problémov a experimentálnych zariadení vo vybraných oblastiach fyziky detektorov. Je schopný zaujímať kompetentné stanovisko k aktuálnym vedeckým trendom v oblasti  fyziky elementárnych častíc , v oblasti fyziky interakcie ťažkých iónov pri ultrarelativistických  energiách a v oblasti kozmického žiarenia. Vzhľadom k svojej pripravenosti a charakteru výskumu v oblasti subjadrovej fyziky, absolvent doktorandského štúdia bude adaptabilný aj v iných vedných disciplínach a v praxi.


Študuj na UPJŠ