Prejsť na obsah

Bakalárske študijné programy

0minút, 44sekúnd

Medziodborové štúdium – prvý stupeň štúdia učiteľstva  akademických predmetov

Obsah študijného programu tvorí kombinácia dvoch študijných odborov doplnený o predmety pedagogicko-psychologického základu spoločenskovedného základu. Spoločenskovedný základ obsahuje aj predmety, ktorých voľbou sa študent môže pripraviť na štúdium učiteľstva akademických predmetov, v ktorom bude pokračovať na magisterskom stupni. Medziodborové štúdium je realizované ako vzájomná kombinácia dvoch prírodovedných odborov: biológia, fyzika, chémia, geografia, informatika, matematika; resp. prírodovedného odboru s filozofiou alebo psychológiou. 

Absolventi medziodborového štúdia sú spôsobilí:

  1. pokračovať na magisterskom štúdiu učiteľstva predmetov študovaných odborov medziodborového štúdia na PF UPJŠ. 
  2. pokračovať na magisterskom stupni v  štúdiu jedného z odborov absolvovaného medziodborového štúdia

Študuj na UPJŠ