UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Ekonomická a finančná matematika

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Matematika

Absolvent bakalárskeho študijného programu Ekonomická a finančná matematika ovláda  základy kľúčových   matematických a tých oblastí matematiky, ktoré sa uplatňujú v ekonomickom a finančnom modelovaní a operačnom výskume. Okrem zvládnutia bežných počítačových zručností je erudovaný v práci so  základným matematickým a štatistickým sofvérom a dokáže samostatne naprogramovať jednoduché aplikácie.  Ovláda základné poznatky, princípy a metódy mikro- a makroekonómie  a princípy a dokáže zbierať a analyzovať dáta  vedeckými ekonomickými a štatistickými metódami. Zvládne prípravu  a analýzu bežných účtovných výkazov. Uplatní sa v bankách, poisťovniach, ako analytik  v softvérových firmách ap. Môže pokračovať na magisterskom štúdiu v študijných programoch v odbore matematika, PF UPJŠ ponúka možnosť pokračovať v akreditovaných študijných programoch Ekonomická a finančná matematika a Manažérska matematika.
 

Posledná aktualizácia: 28.01.2016