UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Matematika

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Matematika

Štúdiom základných matematických disciplín (matematická analýza, algebra, geometria) študent získa prehľad v najdôležitejších matematických pojmoch a základných metódach práce v matematike. Ďalšie matematické a informatické disciplíny (diskrétna matematika, logika a teória množín, pravdepodobnosť a štatistika, lineárna optimalizácia, numerická matematika a ďalšie, či na druhej strane programovanie, algoritmy, automaty a formálne jazyky,...) rozširujú jeho matematický obzor a napomáhajú rozvoju jeho matematického myslenia. Absolvent tohto štúdia má byť schopný samostatne pracovať s odbornou literatúrou a používať nadobudnuté teoretické vedomosti a početné schopnosti a zručnosti na riešenie čiastkových úloh analýzy matematických modelov. Hlavným cieľom bakalárskeho štúdia v odbore matematika je príprava na štúdium matematiky na magisterskom, neskôr aj doktorandskom stupni. Ukončenie štúdia na bakalárskom stupni bude skôr výnimočné. Tomu je podriadená aj skladba predmetov v študijnom pláne. Ich úspešné absolvovanie bude dobrou prípravou pre štúdium na magisterskom stupni s rôznym matematickým obsahom. Absolventi bakalárskeho stupňa, ktorí nebudú pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni budú hľadať uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, v bankovníctve a poisťovníctve, v službách, vo verejnej správe a pod. Štúdiom na bakalárskom stupni získajú dostatočne hlboké vedomosti na porozumenie postupom a metodikám, ale aj hlbším princípom, a tým budú užitoční v spomínaných oblastiach. Ich matematická príprava, vysoko prekračujúca všeobecnú matematickú gramotnosť, im umožní v krátkom čase vniknúť do problémov aplikačnej povahy nie príliš veľkého rozsahu, tieto analyzovať, modelovať a riešiť aj s využitím výpočtovej techniky.

Posledná aktualizácia: 15.05.2018