UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Ekonomická a finančná matematika

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Matematika

Absolvent magisterského študijného programu Ekonomická a finančná matematika ovláda  do hĺbky  kľúčové   matematické disciplíny. Jeho silnou stránkou sú tie oblasti matematiky, ktoré sú najpoužívanejšie v ekonómii, financiách a poisťovníctve (teória stochastických procesov, matematická štatistika, teória riadenie, teória hier). Je schopný efektívne využívať bežný komerčný finančný, účtovný a štatistický softvér,  špecializovaný matematický, databázový a štatistický sofvér  a dokáže aj samostatne vytvárať vlastné programy. Vie samostatne a aktívne pracovať s odbornou literatúrou, a to aj cudzojazyčnou, premyslene  získavať a analyzovať dáta, vytvárať ekonomické, finančné  a poistné modely a riešiť ich prostriedkami výpočtovej techniky. Predpokladá sa jeho uplatnenie vo finančných a poisťovníckych organizáciách, ako aj v štátnej správe.  Jeho hlavnou doménou  v multidisciplinárnych, prakticky, analyticky a vývojovo orientovaných kolektívoch  bude   matematické modelovanie a kvantitatívna analýza reálnych situácií a projektov v ekonomike, finančníctve a poisťovníctve.

Posledná aktualizácia: 15.05.2018