UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Informatická matematika

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Matematika

Absolvent študijného programu Informatická matematika má základné znalosti informatiky a dostatočne hlboké znalosti matematických disciplín, ktoré prispievajú k rozvoju informatiky. Má schopnosť zvládnuť poznatky na hranici medzi matematikou a informatikou a tvorivo pristupovať k problémom, ktoré sa tam objavujú. Vie sa uplatniť v multidisciplinárnych výskumne orientovaných kolektívoch. Jeho doménou by malo byť matematické modelovanie reálnych situácií spracovateľných  výpočtovou technikou a tvorba programového vybavenia počítačov. Dokáže samostatne používať odbornú literatúru a na prijateľnej úrovni komunikovať v anglickom jazyku. Výskumne orientované typy absolventov majú veľmi dobré predpoklady uplatniť sa aj v doktorandskom štúdiu.

Posledná aktualizácia: 15.05.2018