UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Manažérska matematika

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Matematika

Absolvent magisterského štúdia v študijnom programe Manažérska matematika  rozumie do hĺbky študovaným teóriám, metódam a postupom matematiky. Má schopnosť aplikovať exaktné matematické postupy v oblasti manažmentu a riadenia zložitých systémov. Má schopnosť vytvárať teoretické modely reálnych procesov a na ich základe navrhovať optimálne riešenie ich riadenia. Má hlbokú a systematickú znalosť základných a špeciálnych matematických a matematicko-štatistických metód. Ovláda výpočtové metódy a algoritmy a vie ich realizovať na počítači.

Absolvent tohto študijného programu, vďaka kvalite a obsahu vzdelania, má schopnosť exaktného myslenia, ktoré môže výhodne uplatniť vo viacerých oblastiach celospoločenskej praxe. Absolvent magisterského študijného programu Manažérska matematika sa uplatní v širokom spektre pozícií:  v bankách, v poisťovniach, v investičných a konzultačných spoločnostiach,  ako analytik  v softvérových firmách a pod. Najtypickejšie príklady uplatnenia absolventov tohto programu sú členovia riadiacich tímov, prípadne riadiaci pracovníci v súkromných alebo štátnych firmách, alebo vo verejnej správe. Majú uplatnenie tiež pri kvantitatívnom modelovaní rôznych ekonomických a spoločenských javov. Absolventi sú dobre pripravení aj na pokračovanie v štúdiu na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania.

Posledná aktualizácia: 15.05.2018