UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Molekulárna cytológia

Stupeň štúdia: 3. doktorandský

Odbor: Molekulárna cytológia

Absolvent študijného programu Molekulárna cytológia ovláda vedecké metódy výskumu používané v odbore a zameriava sa na získanie najnovších teoretických poznatkov v oblasti molekulárnej cytológie. Skúma biochemické, fyziologické, bunkové a molekulárno-biologické procesy a ich morfologické prejavy na bunkovej a subcelulárnej úrovni. Pracuje so širokou škálou laboratórnych vzoriek a používa tradičné, ale predovšetkým inovatívne technológie (napr. analýza obrazu, prietoková cytometria a imunohistochémia), ktoré umožňujú detekciu, analýzu a kvantifikáciu molekúl v ich prirodzenom prostredí, ako sú bunky, tkanivá, orgány, embryá a nádory pre získania nových vedeckých výsledkov. Výsledkami svojej tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale realizuje aj ich aplikáciu v humánnej a veterinárnej medicíne, poľnohospodárstve, farmakológii a biotechnológiách. Absolventi sa uplatňujú vo výskumných pracoviskách, v zdravotníckych zariadeniach a školách doma ale aj v zahraničí.

 

Posledná aktualizácia: 20.01.2016