Prejsť na obsah

Študijný program: Analýza dát a umelá inteligencia

1minút, 26sekúnd

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Matematika a Informatika

Absolvent študijného programu získa matematické základy nevyhnutné pre zvládnutie štatistických a optimalizačných metód potrebných pre inteligentnú analýzu dát. Bude mať tiež potrebné programátorské zručnosti, bude vedieť aplikovať metódy strojového učenia a vybrané metódy umelej inteligencie. Bude zvládať rôzne typy matematického softvéru a bude mať vedomosti z práce s veľkými objemami štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát. Bude vybavený základnými „soft“ zručnosťami a bude mať základné právne a etické povedomie o práci s dátami. Okrem toho bude poznať príklady aplikácií dátovej analýzy mimo matematiky a informatiky.

Absolvent študijného programu Analýza dát a umelá inteligencia bude vedieť uplatniť získané vedomosti na riešenie problémov súvisiacich so spracovaním dát, navrhovať a aplikovať modely umelej inteligencie v rozličných odvetviach ľudskej činnosti za účelom využitia získaných poznatkov na tvorbu predikcií, optimalizácií a stratégií na ďalšie použitie a bude tak pripravený na zastávanie juniorských pozícii vyžadujúcich vedomosti z dátovej analýzy a umelej inteligencie v rozličných oblastiach (napr. IT sektor, marketing, energetika, automobilový priemysel, zdravotníctvo, logistika, bankový a poisťovací sektor,  obchodné reťazce, štátna a verejná správa, atď.).

Absolvent bude tiež pripravený na pokračovanie v štúdiu na nadväzujúci magisterský študijný program alebo príbuzné jednoodborové a medziodborové študijné programy na PF UPJŠ alebo iných vysokých školách doma a v zahraničí.


Študuj na UPJŠ