UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Biológia-chémia

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Biológia a Chémia

Absolventi podprogramu biológia medziodborového štúdia majú teoretické vedomosti aj praktické zručnosti zo základných biologických disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Študijný program je zostavený tak, aby študenti pochopili štruktúru a funkcie organizmov na rôznych stupňoch evolučného vývoja, ale aj na úrovni spoločenstiev a ekosystémov. Zároveň získajú základné znalosti z využitia terénnych a laboratórnych metodík pri hodnotení rôznych aspektov živej prírody. Môžu vykonávať základné aj náročné práce technického charakteru v terénnom výskume, laboratórnej praxi biologických, medicínskych a environmentálnych pracovísk. Pritom majú vzdelanie aj z druhého vedného odboru, ktorý študujú v medziodborovej kombinácii. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru. Ako sú charakteristické prejavy živej hmoty na rôznych úrovniach štúdia - od ekosystémov až po molekulárnu biológiu - tak súvisia aj s príslušnými vednými odbormi, napríklad chémiou, matematikou, informatikou, fyzikou, geografiou ale aj psychológiou či inými vednými odbormi. medzi prírodnými vedami existujú styčné oblasti, ktorých štúdium prináša cenné poznatky pre rozvoj vedy a pre praktické potreby ľudskej spoločnosti. Medziodborové študijné programy biológie akcentujú tieto aspekty. Absolventi sú pripravovaní buď na štúdium učiteľstva biológie na druhom stupni alebo môžu využiť svoje vzdelanie aj na ďalšie štúdium hraničných odborov biológie. Kombinácia biológie s chémiou tvoria výborný základ  pre biochémiu, štúdium biológie a fyziky zasa predpoklady pre budúcich absolventov odboru biofyzika.

Absolventi medziodborového štúdia, podprogramu chémia majú teoretické aj praktické znalosti zo základných chemických disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných chemických princípov a teórií a vzájomnej súvislosti javov. Absolventi majú základné znalosti z využitia laboratórnych postupov a laboratórnych prístrojov pri syntéze a analýze chemických látok. Môžu vykonávať základné práce technického charakteru, v chemických, environmentálnych laboratóriách.

Pritom absolventi medziodborového štúdia chémie majú vzdelanie aj z ďalšieho vedného odboru. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru. Rovnako ako prejavy existencie hmoty sú navzájom neoddeliteľné, súvisia spolu i jednotlivé odbory prírodných vied a chemické vedy. Medzi prírodnými vedami existujú styčné oblasti, ktorých štúdium prináša cenné poznatky nielen pre rozvoj chemickej vedy, ale i pre praktické potreby ľudskej spoločnosti. Medziodborové študijné programy chémie sú založené práve na tejto skutočnosti.

Absolventi sú pripravovaní buď na štúdium učiteľstva chémie a biológie na druhom stupni, alebo môžu využiť svoje medziodborové vzdelanie aj na ďalšie štúdium hraničných odborov chémie. Kombinácia chémie a biológie tvorí ideálny základ pre štúdium biochémie, bioorganickej alebo bioanorganickej chémie.