UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Biológia-geografia

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Biológia a Geografia

Absolventi podprogramu biológia medziodborového štúdia majú teoretické vedomosti aj praktické zručnosti zo základných biologických disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Študijný program je zostavený tak, aby študenti pochopili štruktúru a funkcie organizmov na rôznych stupňoch evolučného vývoja, ale aj na úrovni spoločenstiev a ekosystémov. Zároveň získajú základné znalosti z využitia terénnych a laboratórnych metodík pri hodnotení rôznych aspektov živej prírody. Môžu vykonávať základné aj náročné práce technického charakteru v terénnom výskume, laboratórnej praxi biologických, medicínskych a environmentálnych pracovísk. Pritom majú vzdelanie aj z druhého vedného odboru, ktorý študujú v medziodborovej kombinácii. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru. Ako sú charakteristické prejavy živej hmoty na rôznych úrovniach štúdia - od ekosystémov až po molekulárnu biológiu - tak súvisia aj s geografiou a ich štúdium prináša cenné poznatky pre rozvoj vedy a pre praktické potreby ľudskej spoločnosti. Medziodborové študijné programy biológie akcentujú tieto aspekty.

Absolventi medziodborového štúdia geografia dokážu hodnotiť problémy a možnosti krajinnej sféry na rôznych hierarchických úrovniach. Identifikáciou parciálnych javov v jednotlivých geosférach sú schopní posudzovať premeny v krajine a regiónoch tak, aby špecifikovali premeny prírodného systému a zhodnotili jeho súčasný stav. Dokážu nielen spolupracovať so špecialistami jednotlivých vedných odborov, ale majú široké poznatky z ďalšieho odboru, ktorý študujú spoločne s geografiou. Vo svojom ďalšom smerovaní sa môžu zamerať okrem učiteľstva geografie a príslušného ďalšieho predmetu hlavne na interdisciplinárne problémy geografie a iných odborov. Na úrovni nešpecifického transferu dokážu riešiť problémové úlohy spojené s analýzou geografického prostredia v jednotlivých regiónoch i problémových oblastiach: v súvislosti s prírodným prostredím v prípade štúdia geografie s biológiou.

Absolventi študijného programu biológia-geografia sú pripravovaní buď na štúdium učiteľstva biológie a geografie na druhom stupni alebo môžu využiť svoje vzdelanie aj na ďalšie štúdium hraničných odborov biológie a geografie napr. v oblasti fytogeografie alebo zoogeografie a tiež pre potreby praxe napríklad v ochrane prírody či environmentalistike.