UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Biológia-informatika

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Biológia a Informatika

Absolventi podprogramu biológia medziodborového štúdia majú teoretické vedomosti aj praktické zručnosti zo základných biologických disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Študijný program je zostavený tak, aby študenti pochopili štruktúru a funkcie organizmov na rôznych stupňoch evolučného vývoja, ale aj na úrovni spoločenstiev a ekosystémov. Zároveň získajú základné znalosti z využitia terénnych a laboratórnych metodík pri hodnotení rôznych aspektov živej prírody. Môžu vykonávať základné aj náročné práce technického charakteru v terénnom výskume, laboratórnej praxi biologických, medicínskych a environmentálnych pracovísk. Pritom majú vzdelanie aj z druhého vedného odboru, ktorý študujú v medziodborovej kombinácii. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru. Ako sú charakteristické prejavy živej hmoty na rôznych úrovniach štúdia - od ekosystémov až po molekulárnu biológiu - tak súvisia aj s príslušnými vednými odbormi, napríklad chémiou, matematikou, informatikou, fyzikou, geografiou ale aj psychológiou či inými vednými odbormi. medzi prírodnými vedami existujú styčné oblasti, ktorých štúdium prináša cenné poznatky pre rozvoj vedy a pre praktické potreby ľudskej spoločnosti. Medziodborové študijné programy biológie akcentujú tieto aspekty. Absolventi sú pripravovaní buď na štúdium učiteľstva biológie na druhom stupni alebo môžu využiť svoje vzdelanie aj na ďalšie štúdium hraničných odborov biológie. Kombinácia s matematikou alebo informatikou umožňuje uplatnenie pri náročnejšom štatistickom hodnotení rozsiahlych biologických dát alebo pri tvorbe modelov biologických procesov od molekulárnej úrovne až po úroveň spoločenstiev a ekosystémov.

Bakalár medziodborového štúdia informatiky v kombinácii s biológiou – z informatického hľadiska je pripravovaný tak, že dokáže implementovať, inštalovať a prevádzkovať zložité systémy, pracovať v implementačnom tíme pod vedením magistra/inžiniera informatiky. Dokáže rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať systémy výpočtovej a informačnej techniky. Dokáže spolupracovať s používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Tiež je čiastočne pripravený na magisterské štúdium informatiky.

Vedomosti a znalosti z druhého predmetu v kombinácii medziodborového štúdia sú určené požiadavkami druhého predmetu. Medziodborové štúdium v kombinácii s informatikou  poskytuje  možnosti lepšieho a dôslednejšieho využitia informatických znalostí v iných odboroch, prípadne iné odbory môžu priniesť informatike doplňujúce poznatky, ktoré budú pre ňu prínosom.

Absolventi tohto študijného programu budú nachádzať uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď. pretože, dokážu implementovať, rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať, inštalovať a udržiavať systémy výpočtovej a informačnej techniky. Prepojenie informatiky s prírodovednými predmetmi poskytujú viaceré predmety zaradené do výučby, napríklad: Vybrané kapitoly z  informatiky (predmet bude zameraný na aplikácie informatiky vo fyzike, chémii, biológii, geografii a matematike).

Okrem toho títo absolventi sú spôsobilí pokračovať na magisterskom štúdiu učiteľstva predmetov študovaných odborov medziodborového štúdia Informatiky a  Biológie a  magisterského štúdia Informatika (po doplnení niektorých teoretických predmetov).

Všetci absolventi medziodborového štúdia získajú hlboké pochopenie počítačových systémov v celku, budú rozumieť nielen teoretickým základom odboru ale aj tomu, ako teória ovplyvňuje prax. Budú mať pevný základ, ktorý im umožní obnovovať si znalosti súbežne s tým, ako sa informatika bude vyvíjať