UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Biológia-psychológia

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Biológia a Psychológia

Absolventi podprogramu biológia medziodborového štúdia majú teoretické vedomosti aj praktické zručnosti zo základných biologických disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Študijný program je zostavený tak, aby študenti pochopili štruktúru a funkcie organizmov na rôznych stupňoch evolučného vývoja, ale aj na úrovni spoločenstiev a ekosystémov. Zároveň získajú základné znalosti z využitia terénnych a laboratórnych metodík pri hodnotení rôznych aspektov živej prírody. Môžu vykonávať základné aj náročné práce technického charakteru v terénnom výskume, laboratórnej praxi biologických, medicínskych a environmentálnych pracovísk. Pritom majú vzdelanie aj z druhého vedného odboru, ktorý študujú v medziodborovej kombinácii. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru. Ako sú charakteristické prejavy živej hmoty na rôznych úrovniach štúdia - od ekosystémov až po molekulárnu biológiu - tak súvisia aj s príslušnými vednými odbormi, napríklad chémiou, matematikou, informatikou, fyzikou, geografiou ale aj psychológiou či inými vednými odbormi. medzi prírodnými vedami existujú styčné oblasti, ktorých štúdium prináša cenné poznatky pre rozvoj vedy a pre praktické potreby ľudskej spoločnosti. Medziodborové študijné programy biológie akcentujú tieto aspekty. Absolventi sú pripravovaní buď na štúdium učiteľstva biológie na druhom stupni alebo môžu využiť svoje vzdelanie aj na ďalšie štúdium hraničných odborov biológie. Kombinácia biológie s chémiou tvoria výborný základ  pre biochémiu, štúdium biológie a fyziky zasa predpoklady pre budúcich absolventov odboru biofyzika. Študent biológie v kombinácii s geografiou je pripravený na vedeckú dráhu v oblasti fytogeografie alebo zoogeografie a tiež pre potreby praxe napríklad v ochrane prírody či environmentalistike. Kombinácia s matematikou alebo informatikou umožňuje uplatnenie pri náročnejšom štatistickom hodnotení rozsiahlych biologických dát alebo pri tvorbe modelov biologických procesov od molekulárnej úrovne až po úroveň spoločenstiev a ekosystémov.

Absolventi medziodborového štúdia, podprogramu psychológia majú teoretické aj praktické poznatky zo základných psychologických disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných psychologických princípov a teórií a vzájomnej súvislosti javov.

Medziodborové štúdium biológie a psychológie umožňuje dôkladnejšie porozumenie biologickej determinácii ľudského správania, osobnosti človeka, v jeho bio-psycho-sociálnej podstate.

Absolventom umožňuje pokračovať v štúdiu učiteľstva biológie a psychológie. Uvedená predmetová špecializácia umožňuje učiteľom nazerať predovšetkým na biológiu a psychológiu človeka z interdisciplinárneho hľadiska, umožňuje významným spôsobom prispieť k riešeniu psychologických, pedagogicko-psychologických problémov školskej praxe, pripravovať a realizovať programy podpory zdravia a prevencie rizikového správania. Absoventi bakalárskeho medziodborového štúdia sú pripravní na implementáciu psychologického poznania do štúdia biológie, riešenie interdisciplinárnych VV tém v prípade, že sa rozhodnú pre JOŠ biológie. Medziodborové študijné programy psychológie v kombinácii s prírodovednými odbormi sú zamerané na prípravu odborníkov s ohľadom aj na úroveň ich soft skills a počítačovej gramotnosti.